Visi specialūs pasiūlymai

Privatumo politika

Privatumo politika

 

I. Bendrosios nuostatos

 
1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – parduotuvė) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Parduotuvė tvarko JŪSŲ asmens duomenis.
3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
4. Naudotis Parduotuvės paslaugomis gali:

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

4.3. juridiniai asmenys;

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 

5. Parduotuvė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

5.1. apdorotume Jūsų prekių užsakymus;

5.2. išrašytume finansinius dokumentus;

5.3. išpręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

5.4. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

8. Parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

8.1. šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

9. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

10. Parduotuvė turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

 

V. Asmens duomenų tvarkymas

 

11. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

VI.  Taisyklių keitimas

 

12. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami Parduotuvės tinklapyje.

 

© 2018 Electroshop.lt - apsaugos sistemos, elektronika. Visos teisės saugomos. Parduotuvių nuoma - el. parduotuvę sukursime nemokamai!
www.parduotuviunuoma.lt